Размер на шрифта

С П И С Ъ К

     на специалистите, утвърдени за вещи лица 

от комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ 

 за съдебния район на Окръжен и Административен съд 

гр. Кюстендил  

ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г. 

Прочети още: ВЕЩИ ЛИЦА

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,

издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 11 от 5.02.2008 г., изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 83 от 22.10.2010 г.

Прочети още: Наредба за вещите лица