Размер на шрифта

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт по гражданско дело

  Изтегли (.doc)


ДО

 

РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА

 

ПО ГД  № ................/ ...........Г,

 

СЪСТАВ ……..

 

 

 

М О Л Б А

 

от………………………………….………............................................................

                                     посочват се  трите имена

Адрес:…...………………………………………………...................................

 

Телефон: ................................. ел.поща: ........................................................

 

В качеството ми на .................................................... по делото

 

 

Уважаема   г-жо   съдия,

 

Моля, да ми бъде издаден заверен препис от влязло в сила:

§         решение  от ................................................................................г.                         (избройте датите, ако решенията са няколко)

на ............................................................................................съд

(посочете на кои съдилища)

 

§         определение от ....................г. на ...............................................съд.

 

 

ПРИЛАГАМ: 

- вносна бележка за платена държавна такса;

- пълномощно;

          /ако е представено на по-ранен етап, с оглед бързина на процедурата, моля, при подаване на молбата в деловодство, посочете на коя страница от делото с намира, а именно на стр.............. /

 

 

 

Дата:__________________                                                 С уважение:

         /ден, месец, година/

гр. Дупница