Молба брак непълнолетно лице

Образец на молба за разрешение за сключване на брак непълнолетно лице

ДО

РАЙОНЕН СЪД

 

                                                                                      ДУПНИЦА

 

 

                   М О Л Б А

 

 

От[1]……………………………………………………………………........................................

                                             / попълват се  трите имена на непълнолетното дете /

ЕГН …………………..... Aдрес:………………………………………..................................

Телефон: ........................................... ел.поща:.........................................................................

 

 

Уважаема  г-жо  съдия,

 

Моля, да ми бъде разрешено да сключа граждански брак с: ..............…………………………………………………….............,  ЕГН……………………...

                            /имената на бъдещия съпруг /

поради…………………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………............................

                                                         /описва се причината/  

Прилагам[2]:

1.      Акт за раждане;

2.      Копие от документ за самоличност на непълнетното лице;

3.      Копие от документ за самоличност на лицето, с което ще се сключи брака;

 

 

Дата: ....................г.                                                             С уважение:..........................

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я:

 

Долуподписаните:

1.     МАЙКА: ……………………………………………………………….........

ЕГН ………………….., адрес:…………………………………….....................

 

2.     БАЩА:………………………………………………………….....................

ЕГН ………………….., адрес:……………………………………....................

 

Сме съгласни непълнолетното ни дете да встъпи в граждански брак с:

..............................................................................................................................

 

Дата: ...............г                                                                  МАЙКА: ...........................

гр.....................                                                                    БАЩА:..............................[1] Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни и имат различен постоянен адрес, разрешението се дава от районния съдия по адреса на единия от встъпващите в брак по техен избор.

[2] В случай, че пълнолетното лице, което желае да сключи брак, е възпрепятствано да се яви лично пред съда, се представя писмено мнение с нотариална заверка на подписа;