Молба сделка малолетно лице

Образец на молба за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетно лице

 

ДО

РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

 

 

 

М О Л Б А

 

 

От ……………………………………………….............ЕГН ……………….....................................

                (три имена на детето или лицето, поставено под пълно запрещение)

Адрес …………………………………………………………………….............................................

Действащ (а) чрез своя родител/настойник  и законен представител:

.................................................................................................    ЕГН:...............................................

Адрес:………………………………………………………………………........................................

Телефон: ......................................................................               Ел. поща: .........................................

 

Уважаема  г-жо  съдия,

 

Моля, за Вашето разрешение за извършване на сделка по: ...........................  ………………………………………………….............................................. на следното имущество:

/ описва се вида на сделката –продажба, замяна, делба[1] и др.)

...............................................................................................……………..................................................

……………………………………………………………………………………….................................

                                                    / описва се имуществото – имот, МПС и др./

Причините, налагащи  извършването на сделката са: ....…………………………..............................

……………………………………………….............................................................................................

                                  

Прилагам[2]:

1.      Внoсна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лева, както и 2лв. за заверен  препис от определението[3]:

2.      Адресна карта или друго доказателство за настоящ адрес на детето;

3.      Акт за раждане (или документ, удостоверяващ настойничеството, вкл. мнение на настойническия съвет);

4.      Документ за собственост  (вкл. скица и данъчна оценка за недвижим имот/ свидетелство за регистрация на МПС и т.н.) и предварителен договор, ако е сключен такъв;

5.      Декларация за имуществото на детето.

 

Дата :………………..                                                          С уважение: …………………………

гр. Дупница                                                                                      (подпис)       [1] При молба за разрешение за участие в ДЕЛБА, следва да се опишат още условията на делбата и стойността на паричното уравнение, когато се дължи такава.

 

[2] Съдията може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, допълнителни документи като декларации за доходите на родителите и други.

 

3 За удобство таксата от 2лв. за заверен препис от определението може да се внесе заедно с държавната такса от 25лв.