Молба за връщане на гаранция

 

Образец на молба за връщане на гаранция

 

ДО

              РАЙОНЕН СЪД

 ДУПНИЦА

 по наказ. дело № ................/ ...........г,  

 

 

 

МОЛБА

 

от………………………………….………........................... ЕГН………………….

                                      Посочват се трите имена

Адрес: ....................................………………............…………...................................

В качеството ми на .................................................... по делото.

 

 

Уважаема  г-жо  съдия,

 

Моля да бъде освободена гаранцията по делото.

 

 

ПРИЛАГАМ:

 

  • оригинал от вносния документ за платена гаранция;
  • пълномощно (ако се подава от пълномощник).

 

 

 

Дата: ................                                       С уважение: ..............................

гр. Дупница