Размер на шрифта

Съдебни секретари

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда.

 

Списък на съдебните секретари:

Румяна Агонцева,  Светлана Стефанова, Росица Кечева, Ива Георгиева, ст.№ 33, ІV-ти ет. тел. 0879 80 72 46

Елза Гюрова, Юлия Вукова и Росица Ганева, ст. №32, ІV-ти ет., тел. 0701/5 10 13

Роза Цветанова, Сашка Вукадинова, Райна Боянова ст.№ 44, ІІІ-ти ет., тел. 0701/4 16 15.

 

Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец; подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията; най-малко три дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик; поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла; най-късно в тридневен срок от съдебното заседание изготвя призовките по отложените дела; вписва в срочната книга резултата от проведените заседания; издава изпълнителни листове по влезли в сила определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата; в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството.

Съдебният секретар осигурява и производството по влезли в сила съдебни актове по граждански дела.