Размер на шрифта

Служба Информация

СЛУЖБА „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА И АДВОКАТСКА СТАЯ”

 

Служба „Информация” се помещава на първия етаж в Съдебната палата. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. Това е мястото, където на страните по делата и на техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Тук можете да се снабдите със съдебно удостоверение, след подаване на писмена молба. В „Информация” се подават и регистрират всички молби, отнасящи се по вече образувани съдебни дела – молби за отлагане, за пренасрочване, молби за изпълнение на дадени указания, молби за спиране и прекратяване на производството, предоставяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключение на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. В службата се разпределя и направлява постъпилата поща и се експедира изходящата кореспонденция.

Служба "Информация"  предоставя информация за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване; реда за достъп до делата; местонахождението на различните служби; друга информация, свързана с дейността на съда.

 

Съдебни служители: Елена Петрова и Галина Грънчарска

Тел. 0701/5 20 76