Размер на шрифта

Деловодства и архив

Д Е Л О В О Д С Т В А

 

Завеждащият служба "Деловодство" приема постъпващите в съда документи за първоночално образуване на дела и ги докладва на председателя на съда за образуване на дела и разпределението им по състави. Образува в дела разпределените по докладчици заповедни и наказателни производтсва.

Стая №1, І-ви етаж, Десислава Петкова и Ася Банкова, тел. за контакт: 0701/5 10 18

С оглед облекчаване процедурата по заповедното производство е обособено ЗАПОВЕДНО ДЕЛОВОДСТВО в стая №1 на първия етаж на Съдебната палата, където се осигурява производството по всички образувани въз основа на заявления по чл.410 и чл.417 ГПК частни граждански дела.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО, І-ви етаж, ст.№ 6, тел. за контакт: 0879 80 72 45.

Списък на служителите: Димитър Димитров, Мила Тодорова и Кети Вучкова.

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела, като образува в дела разпределените по докладчици входящи документи и ги докладва на съответния съдия за разпореждане в деня на вписването. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.

Гражданското деловодство издава  заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Осигурява производството по влезлите в сила съдебни актове, като издава изпълнителни листа за присъдени държавни такси, процесуални глоби и съдебни разноски в полза на държавния бюджет по сметка на съда; издава изпълнителни листа в полза на страните по делата по тяхна молба след разпореждане на съдита най-късно в седемдневен срок от влизане в сила на съдебния акт или от постъпване на молбата на страните. По влезли в сила съдебни решения, относно изменение на гражданското състояние изпраща съобщения до служба "Гражданска регистрация и административно обслужване".

 

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО, І-ви етаж, ст.№5, тел. за контакт: 0879 80 72 44.

Списък на служителите: Николай Александров, Димитринка Попова, Росица Милева и Мила Тодорова.

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.

При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.

Деловодителите от деловодство „Наказателни дела” осигуряват и  производството по дела с влезли в сила съдебни актове. Издават преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодствата се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

 

АРХИВ на съда: 

Списък на служителите:  Развигор Попов.

 

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч.,

с половин час обедна почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.  

 

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите.

Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд ДУПНИЦА. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва:

 - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;

 - 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;

 - 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права;

 - с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;

 - 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

 

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

 

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.