Размер на шрифта

Медиация

ЩО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.

Тя е  нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси. Дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.

 Чрез медиацията може да определяте по-широк кръг от интереси и възможности за решаване на спора, отколкото съдът може да даде, да насочите погледа си по-скоро към бъдещето, отколкото към миналото, като запазите или възстановите взаимоотношенията си с другата страна в спора,  да подобрите бъдещето си, като поемете отговорност за настоящето.

 

РОЛЯТА НА МЕДИАТОРА:

Медиаторът ръководи процедурата по медиация, структурира преговорите между страните,  улеснява общуването между спорещите, трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.

Медиаторът безпристрастно и неутрално подпомага страните  за да открият същността на спора,  идентифицират действителните си интереси и потребности, да предлагат и изследват всички възможности за разрешаване на спора,  да постигнат взаимно удовлетворително споразумение по между си.

Медиаторът не е съдия, арбитър или адвокат на страните. Той не решава спора и не дава правни, психологически или други професионални съвети.

 

КОЙ МОЖЕ ДА ОТНЕСЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Спорът може да се отнесе към медиация от:

 

           - всяка една от страните по спора

 

           - съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване

 

КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията е приложима на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.

 

ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията може да се прилага за: граждански спорове - имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон; търговски спорове; трудови спорове; семейни спорове; административни спорове; други спорове

 

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕДИАЦИЯТА?

Чрез медиацията разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно, свободни сте сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети, тя не замества Съда, а разширява кръга от възможности за защита на Вашите права, гарантира тайната на споделената информация, провежда се в неформална обстановка и в удобно за страните време, възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.

 

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Позвънете по телефон или идете на място в избрания от Вас Център за медиация при Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове.