Размер на шрифта

СВИДЕТЕЛЯТ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  


Призоваването Ви като свидетел означава, че сте необходим за разглеждането и решаването на делото, т.е. необходим сте за осъществяване на правосъдието, защото чрез разпита Ви ще бъде установявана обективната истина. Ето защо, става дума за сериозно задължение. 

  Длъжен сте да се явите пред призовалия Ви съд. Неявяването без уважителни причини е нарушение, което се наказва с глоба до 1000 лева, като се постановява и принудителното довеждане на свидетеля за следващото заседание на съда от службите на Министерството на правосъдието. Ако поради сериозни причини не можете да сторите това на посочената в призовката дата, уведомете предварително съда с писмена молба. Второто основно задължение е да изложите всичко, което знаете по делото и да отговаряте на поставените въпроси - от страните /обвинението и защитата/ и от съда.

Длъжен сте да говорите истината - лъжесвидетелствуването е престъпление против правосъдието. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 5 години както за съзнателно потвърждаване на неистина, така и за затаяването /премълчаването/ й. Ваше задължение е, също така, да останете на разположение на органа, който Ви е призовал, докато това е необходимо.

            Често явяването като свидетел възпрепятства изпълнението на служебни ангажименти. Кодексът на труда задължава работодателят да освободи от работа работника или служителя при призоваването му като свидетел. Законът визира правото на свидетеля да получи възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат заплатени направените разноски /най-често това са пътни разноски/. На свидетеля се издава съответният документ за направените разноски, които той може да възстанови от касата на съда.  По граждански дела разходите за нощувки и пътуване се възстановяват от страната, поискала свидетеля, а по наказателни дела – от съда.

Явяването пред съда се удостоверява на гърба на призовката Ви, след приключване на разпита.  Свидетелят има право да си служи с бележки по време на разпита за дати, цифри и въобще обстоятелства, свързани с неговите показания. Той може да иска отмяна на актовете, които накърняват неговите права /например, определение за налагане на глоба, което счита за неоснователно/ и законни интереси.

Ако смятате, че явяването ви като свидетел би застрашило собствената Ви сигурност или тази на близките, с Ваше съгласие или по Ваша инициатива могат да бъдат предприети мерки за защита – осигуряване на лична физическа охрана и запазване в тайна самоличността на свидетеля. За да бъдат осигурени съответните мерки за защита е необходимо да направите писмено искане до съдията.

Опитайте да възстановите в съзнанието си събитието, за което са необходими показанията Ви. Носете със себе си призовката и документ за самоличност. В повечето съдилища има информационно табло в близост до входа на сградата, на което са посочени датата, номерът на делото и залата, в която ще се гледа то. Номерът на делото, по което се явявате като свидетел, е изписан и на призовката.

Облечете се подходящо за явяването си в съда. Изключете мобилния си телефон, преди да влезете в съдебната зала. Никога не носете оръжие – в залата не се допускат въоръжени лица, дори и да имат разрешение за носене на оръжие.

Първоначално се снема самоличността Ви, като се установява и в какви отношения се намирате със страните по делото. Разпитът започва с покана да дадете добросъвестни показания и предупреждение от страна на съда за наказателната отговорност при лъжесвидетелствуване. Следва излагане във формата на свободен разказ на това, което Ви е известно по делото и задаване на въпроси от страна на прокурора /частния тъжител/, другите страни и техните повереници, подсъдимия и неговия защитник. Съдът задава въпроси, след като страните изчерпат своите. Запомнете: ако сте съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра на подсъдимия или сте лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, можете да откажете да свидетелствувате, без това да носи каквито и да е неблагоприятни последици за Вас. Запомнете: не сте длъжен да давате показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление Вас, Вашите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лицето, с което се намирате във фактическо съжителство. При самия разпит е препоръчително да спазвате следното:

• говорете само истината, отговаряйте на въпросите точно и изчерпателно;

• не се опитвайте да отговорите на въпрос, който не разбирате, обърнете се към съда с молба той да бъде повторен или обяснен;

• не се опитвайте да отговорите на въпрос, ако не си спомняте обстоятелствата, за които Ви питат или просто не знаете нищо за тях - кажете това на съда. В крайна сметка, никой не очаква от Вас да знаете всичко или да помните всеки детайл;

• изслушайте внимателно въпроса, ако е необходимо, помислете и систематизирайте в съзнанието си отговора и след това го изложете. На съда и на страните е необходима истината, а не експресен разпит;

• излагайте само факти - предположенията не са необходими никому;

• отговаряйте на въпросите спокойно и ясно, не задавайте сам въпроси на страните, на други лица в залата или на съда, не влизайте в диалог или словесен конфликт с никого, дори ако Ви провокират към това;

• слушайте съдията и изпълнявайте неговите разпореждания, напр. при възражение срещу зададен Ви въпрос.

 

Тази брошура няма характера на правен съвет. Целта й е да предостави информация на обществеността и да даде насоки за поведението Ви в съда.