Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
ел.поща:drs@mbox.contact.bg

Размер на шрифта

„Ден на отворени врати” в Районен съд – гр.Дупница – 29.03.2013 г.

 

Група ученици от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, заедно с г-жа Кортеза Петкова, ученици от Гимназия „Христо Ботев“ и Професионална Гимназия по Облекло и Стопанско Управление откликнаха на поканата и посетиха на 29.03.2013 г. откритият ден в Районен съд – гр. Дупница.

Своеобразен «урок» по правно ограмотяване и повишаване доверието на младите хора към съдебната система поднесе административният ръководител и председател на Районен съд - гр. Дупница. За повода съдия Ели Скоклева представи компютърна презентация за съдебните процедуари и за особеностите на правораздавателния процес като цяло. На разположение на посетителите бяха предоставени нформационни материали и брошури.

По предварително утвърден график учениците посетиха открито съдебно заседание и след проведената среща споделиха своите впечатления от наблюдаваното с административния ръководител на съда.

Поради проявен интерес бе постигната принципна уговорка да се повтори инициативата с участие на ученици от последните класове от средните училища в гр.Дупница.

           

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРС:

                                                                                                                                                                                                                                ЕЛИ СКОКЛЕВА 

 

 

 

Съдебни заседатели-мандат 2012-2017

   

С П И С Ъ К на новоизбраните съдебни заседатели, положили тържествено клетва пред Общо събрание на магистратите от Районен съд – Дупница:

 

 

 

Спаска Вергилова Гелева;

Велин Костадинов Бачев;

Сашко Спасов Пешев;

Евелина Желева Карабельова;

Исталиянка Кирилова Дойчинова;

Мария Радкова Демиревска;

Бойко Стоичков Недков;

Спаска Димитрова Кишкина;

Аделина Симеонова Крушовска;

Стефка Бориславова Харизанова;

Страхил Костадинов Спасов;

Йордан Владимиров Костадинов;

Цветелина Кирилова Захаринова;

Тодор Кирилов Десподов;

Бистра Андонова Иванова;

Емилия Томова Михайлова;

Славянка Стефанова бозовайска;

Димитричка Малинова Равенска;

Диана Бойкова Попова;

Райна Илиева Георгиева;

Георги Иванов Манов;

Анка Славева Евтимова;

Костадин Николов Терзийски;

Виолина Василева Лазова – Алхадж Ахмад;

Калинка Василева Вълева;

Надежда Костадинова Зографска – Кьосева;

Илия Павлов Чорбаджийски;

Бистра Александрова Михалкова;

Венцислава Пламенова Фролошка;

Стоян Георгиев Банчев;

Здравка Иванова Ценева;

Венера Сотирова Кюркчийска;

Василка Стоименова Вонидова;

Костадин Василев Грозданов;

Божидар Михайлов Йосифов;

Живко Крумов Лапачки;

Владимир Боянов Граховски;

Цонка Методиева Димитрова;

Василка Йорданова Овчарова;

Василка Асенова Граховска;

Анелия Асенова Сулева;

Антония Кирилова Райчева;

Весела Бойчева Попова;

Ивета Албертова Димитрова;

Йорданка Кирилова Трендафилова;

Симона Цветанова Кирилова;

Валентин Малинов Джаджаров;

Радостина Георгиева Сусанина;

Йорданка Асенова Цветанова;

Диана Тодорова Георгиева;

Красимира Йорданова Попова;

Анета Евтимова Трайкова;

Теменужка Крумова Добрева;

Камелия Николова Палева;

Ани Йорданова Паланкова;

Верка Стоилова Базиргянова;

Николай Георгиев Джоргов;

Евелина Станимирова Гиздова;

Йорданка Крумова Кацарска и

Йорданка Любомирова Челенкова.

 

Мандатът на новоизбраните съдебни заседатели започва да тече от 18.06.2012 г. и е с продължителност пет години.

Приключи гражданското наблюдение на съда в шест града в Югозападна България: Дупница, Кюстендил, Благоевград, Перник, Петрич и Разлог.

Приключи гражданското наблюдение на съда в шест града в Югозападна България: Дупница, Кюстендил, Благоевград, Перник, Петрич и Разлог.

Тримесечният аналитичен доклад от гражданското наблюдение на съда бе представен на брифинг на 16.07.2012 г. в Съдебната палата в гр. Дупница с участието на магистрати, общественици и журналисти.

В доклада са формулирани основните резултати от тримесечно наблюдение на дейността на съдилищата. Въз основа на резултатите са представени изводи и препоръки – към представителите на правораздавателната система, към медиите и широката общественост.

            Целта на доклада е да покаже как гражданите възприемат процесите в съдебната институция, а не да се постави оценка на окръжните и районни съдилища как водят делата или дали са справедливи решенията.

            Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Наблюдавани са ключови области от съдебната дейност от значение за съдебната реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно и окръжно ниво:

  1. Етично поведение и конфликт на интереси - Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение на българските магистрати;
  2. Отчетност, публичност и прозрачност – интернет-страници; визуализация; електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин на плащане, комисиионни, посредници);
  3. Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата;
  4. Правосъдие за деца/Младежко и детско правосъдие – Закон за закрила на детето, Семеен кодекс, Закон за защита от домашно насилие, Указ за борба с дребното хулиганство, Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикации във в-к „Вяра” и други информационни сайтове, касаещи действията на магистрат от РС – гр.Дупница по наказателно частен характер дело № 328/2013 г., уведомяваме средствата за масова информация, че делото е приключило с присъда, като мотивите към нея са изготвени.

За улеснение, и с оглед спазване на принципа за прозрачност и публичност за дейността на съда, публикуваме протоколите от съдебните заседания, присъдата и мотивите.

 

24.04.2013 г. - открито съдебно заседание

11.06.2013 г. - открито съдебно заседание

24.09.2013 г. - открито съдебно заседание

06.11.2013 г. - открито съдебно заседание

10.12.2013 г. - открито съдебно заседание

22.01.2014 г. - открито съдебно заседание

Присъда и мотиви