Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

Размер на шрифта

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” – 1 щатна бройка.

 

Изискванията за заемане на длъжността са определени със Заповед № РД 13 –21 от 03.04.2018 г. на председателя на Районен съд гр.Дупница.

 

Обява за конкурс и длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен секретар”.

 

Обявата е публикувана във в-к „Струма” на 10.04.2018г.

Кандидатите могат да подават лично или чрез пълномощник документи за участие в конкурса в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

 

Съобщения във връзка с конкурса.

Заповед за провеждане на първи етап.

Протокол за класиране на кандидатите на първи етап.

 

Образци на документи:

1.Заявление

2.Декларация по чл.107а КТ

3.Декларация по чл. 141, ал.2, т. 1 ПАС.

  

 


 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА – 28.2.2018г.

 

  


 

ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 01.11.2017г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен Съдебен Изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

*/ При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод./

Заповед относно регистрация по ЗДДС.

 

На основание Заповед № РД 13 - 146/03.11.2017г. на председателя на Районен съд – Дупница, във връзка с постъпило  искане от ръководителя на служба „Съдебно изпълнение“ и във връзка с организацията на работа   след извършената регистрация на съда по ЗДДС,  Ви уведомяваме, че считано от 06.11.2017г.  се определя работно време за работа с граждани на деловодството на съдебно- изпълнителната служба /стая № 11, ет.1/ на Районен съд – Дупница, както следва:

от 10.00 часа - до 15.00 часа, без прекъсване,

като обедната почивка се ползва по график!