Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
ел.поща:drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Размер на шрифта

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Съдебен секретар” – 1 щатна бройка.

 

Изискванията за кандидатите за участие в конкурса са определени със Заповед на председателя на Районен съд гр.Дупница, с която е открита процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар” – 1 щатна бройка.

 

Обява за конкурс и длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен секретар”.

 

Обявата е публикувана във в-к „Струма” на 13.10.2016 г.

 

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление  по образец за участие в конкурса.

 

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност.

2. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

5. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

6. Оригинал на документ, удостоверяващ, че лицето не се води на психиатричен отчет и не страда от психически заболявания.

7. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността /по преценка на кандидата/.

8. Автобиография – тип CV;

9. Копие от лична карта;

10. Копие от диплом за завършено образование;