Контакти

2600 гр. Дупница
ул. Николаевска 15
Покажи на карта
Телефонен указател
факс: 0701 50961
Адм. секретар: drs@mbox.contact.bg

Деловодства: drs_delovodstvo@mail.bg

Държавен съдебен изпълнител: sis_drs@mail.bg

Размер на шрифта

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

   Съдия Светослав Пиронев встъпи в длъжност на 26.06.2017 г. пред Общото събрание на съдиите от Районен съд – Дупница.
Административният ръководител на съда съдия Ели Скоклева, от името на всички съдии, му пожела професионални успехи и търпение, за да приема предизвикателствата на съдебната работа.

   Със заповед на председателя на Районен съд - Дупница на съдия Пиронев е определена натовареност, в съответствие с приетите от ВСС Правилата за натовареност на съдиите. Доколкото в Районен съд гр.Дупница има специализация по материя, съдия Пиронев ще правораздава по наказателни дела.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ЕЛИ СКОКЛЕВА)


  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР” – 1 щатна бройка.

 

Изискванията за заемане на длъжността са определени със Заповед № РД 13 – 40 от 05.05.2017 г. на председателя на Районен съд гр.Дупница. 

Обява за конкурс и длъжностна характеристика за длъжността „Призовкар”.

Обявата е публикувана във в-к „Струма” на 09.05.2017г.

Кандидатите могат да подават лично или чрез пълномощник документи за участие в конкурса в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

 

1. Заповед за провеждане на първи етап от конкура - по документи.

 

2.Протокол за красиране на кандидатите на първи етап.

 

3. Решение на Председателя на РС Дупница, във връзка с постъпилите възражения от недопуснатите кандидати.

 

4. Заповед за провеждане на ІІ и ІІІ етап от конкурса.

 

5.Съобщение до участниците в конкурса.